1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep Internetowy dostępny pod adresem pl.chaosgone.global prowadzony jest przez Chaos Gone Global spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 86 / 410, 00-682 Warszawa, KRS: 0001032965 NIP: 7011141825, REGON: 525142943, adres poczty elektronicznej: contact@chaosgone.global

 

Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich zamówień złożonych przez Klienta w Chaos Gone Global sp. z o.o. zwaną dalej „Chaos Gone Global” lub „my”, na stronie internetowej Chaos Gone Global.

 

  1. WARUNKI SPRZEDAŻY

Wszystkie ceny towarów w Sklepie Internetowym są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT) w należnej wysokości. Zamówienia na terenie Unii Europejskiej nie są obciążone cłem. W przypadku dostawy poza Unię Europejską, Klient jest zobowiązany do pokrycia ewentualnych kosztów podatków oraz cła.

Ceny towarów znajdujące się na stronie Sklepu Internetowego nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od wybranego sposobu dostarczenia produktu do Klienta, a także od wartości oraz cech zamówionego produktu (m.in. jego wagi i rozmiaru) i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. 

Całkowity koszt zamówienia obejmujący cenę produktów wraz z kosztami dostawy wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta. 

 

  1. ZWROT TOWARU

Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość przez okres 14 dni od otrzymania towaru, bez podawania powodów i bez ponoszenia żadnych kosztów. Prawo odstąpienia od umowy dotyczy wszystkich produktów na stronie pl.chaosgone.global z wyjątkiem przedmiotom podlegającym specjalnym promocjom czasowym - np. Mystery Box.

W tym celu, Klient ma obowiązek poinformować Chaos Gone Global w powyższym terminie, o decyzji o odstąpieniu od umowy. 

Oświadczenie Klienta nie wymaga szczególnej formy. Klient może skorzystać z łatwych zwrotów Returns Prime lub złożyć oświadczenie np. mailowo na adres contact@chaosgone.global. (Prosimy o wskazanie daty i numeru zamówienia oraz określenia które produkty zostaną zwrócone, decyzja o zwrocie zostanie przyznana w ciagu 2-3 dni roboczych)

W razie odstąpienia od umowy Chaos Gone Global zwraca bez zbędnej zwłoki, wszystkie kwoty otrzymane od Klienta, nie później niż w ciągu 14 dni, od dnia w którym został poinformowany o decyzji Klienta. 

Zwrot dotyczy również kosztów poniesionej przez Klienta dostawy towaru, przy czym zwrotowi podlega koszt najtańszego zwykłego dostarczenia towaru. 

 

  1. REKLAMACJE 

Chaos Gone Global ponosi odpowiedzialność wobec Klienta za zgodność towaru z zawartą umową sprzedaży, w zakresie określonym kodeksem cywilnym. 

W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy, tj. dwóch lat od wydania towaru, Klient jest zobowiązany zawiadomić sprzedawcę o zaistniałej sytuacji, wedle własnego wyboru:

  • poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego on-line
  • wysyłając lub dostarczając osobiście zawiadomienie na adres pocztowy siedziby lub lokalu przedsiębiorcy;
  • wysyłając zawiadomienie na adres e-mail;

W celu umożliwienia Sprzedawcy rozpoznania reklamacji, Klient zobowiązany jest odesłać reklamowane towary do siedziby Sprzedawcy. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca zwraca reklamującemu poniesione koszty dostarczenia. 

Klient, może żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Chaos Gone Global niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunie wadę. 

Jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, Klient może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. 

Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Niezależnie od prowadzenia postępowania reklamacyjnego, Klient ma prawo dostępu do pozasądowych procedur rozpatrywania reklamacji i środków zaskarżenia.

W razie nieuznania przez Sprzedawcę reklamacji, a Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta nie zgadza z jego decyzją może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. Istnieje również możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży zawartych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, za pomocą Platformy ODR, która stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. Platforma ODR działająca pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii.

 

  1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.

 

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy.

 

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w Sklepie Internetowym.

 

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin obowiązuje od dnia 02.11.2023 

 

Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, Wymagań Technicznych.

 

Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.